ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ PHOTO & VIDEO CONTEST

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Photo & Video Contest»

Η εταιρεία «EL DECO ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «EL DECO» ή «Εταιρεία») διοργανώνει για τους καταναλωτές τον παρόντα διαγωνισμό (εφεξής «Διαγωνισμός») με το κατωτέρω έπαθλο, στο πλαίσιο των προωθητικών ενεργειών της για τα προϊόντα που εμπορεύεται. Οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό (εφεξής «Όροι») έχουν ως ακολούθως:

  1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.01. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος Ελλάδος, εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και δεν στερείται για οποιοδήποτε λόγο πλήρως ή μερικώς της δικαιοπρακτικής ικανότητας. Πρόσωπα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, τα οποία έχουν συμπληρώσει, όμως, το δωδέκατο (12ο) έτος της ηλικίας τους, μπορούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό, εφ’ όσον έχουν συναινέσει προς τούτο οι έχοντες κατά νόμον την επιμέλεια αυτών. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων, των όρων χρήσης της ιστοσελίδας «www.wetransfer.com» καθώς και οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας ή λογισμικού χρησιμοποιείται για την συμμετοχή και την διενέργεια του Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, η EL DECO νομίμως υπολαμβάνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής των Όρων. Το δικαίωμα συμμετοχής υφίσταται για όσο χρόνο διαρκεί ο Διαγωνισμός, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

1.02. Απαγορεύεται η συμμετοχή στον Διαγωνισμό των εργαζομένων στην EL DECO καθώς και των συζύγων των ανωτέρω προσώπων και των συγγενών τους εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τον β΄ βαθμό σε ευθεία ή πλάγια γραμμή.

1.03. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι ελεύθερη, εφ’ όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των Όρων, χωρίς να απαιτείται η αγορά προϊόντων που εμπορεύεται η EL DECO.

1.04. Αιτήσεις συμμετοχής υποβαλλόμενες από πρόσωπα που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής κατά την παράγραφο 1.01 ή απαγορεύεται να συμμετάσχουν κατά την παρ. 1.02 δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και σε κάθε περίπτωση θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό μόλις διαπιστωθεί τούτο από την EL DECO. Το αυτό ισχύει και για αιτήσεις συμμετοχής που δεν φέρουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία σύμφωνα με τον Όρο 2. Αιτήσεις συμμετοχής που φέρουν υβριστικούς, δυσφημιστικούς ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσβλητικούς ισχυρισμούς και διαδόσεις για την EL DECO ή οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθώς και αιτήσεις συμμετοχής που προσβάλλουν τα χρηστά ήθη ή τη νομιμότητα, ή είναι καθ’οιονδήποτε άλλο τρόπο παράνομες ή επιζήμιες, κατά την απόλυτη και ελεύθερη κρίση της EL DECO, θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.01. Κάθε ενδιαφερόμενος (εφεξής «διαγωνιζόμενος») δύναται να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τον παρόντα Όρο (εφεξής «Αίτηση Συμμετοχής»). Για τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, ο διαγωνιζόμενος πρέπει:

(α) Να δημιουργήσει ένα διακοσμητικό σύνολο από μινιατούρες (σπιτάκια και λοιπά στοιχεία) της εταιρείας Lemax (ή/και παρεμφερής εταιρείας, brand) που να συναποτελούν ένα χωριό (εφεξής «Δημιουργία»). Στην συνέχεια, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να βιντεοσκοπήσει και να φωτογραφήσει την Δημιουργία και να αποστείλει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία στην Εταιρεία. Το αρχείο βίντεο πρέπει να έχει συνολική διάρκεια έως τέσσερα λεπτά περίπου (μέγιστος χρόνος), ο δε αριθμός φωτογραφιών να είναι από τρεις (3) έως πέντε (5) από διαφορετική οπτική γωνία κάθε φορά. Τα ηλεκτρονικά αρχεία, που περιλαμβάνουν το βίντεο και τις φωτογραφίες του διαγωνιζομένου, πρέπει να είναι σε οποιαδήποτε μορφή αναγνώσιμη από το πρόγραμμα Windows Media Player ή τις λοιπές προεγκατεστημένες εφαρμογές των Microsoft Windows (π.χ. mp4, wmv, .jpg, .pdf κλπ.).

(β) Να αποστείλει τα ανωτέρω ηλεκτρονικά αρχεία στην Εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας «www.wetransfer.com», προσθέτοντας τις εξής πληροφορίες στο σχετικό μήνυμα (επιλογή «message»): Διαγωνισμός ELDECO, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας διαγωνιζομένου. Τα αρχεία πρέπει να αποσταλούν (επιλογή «email to») στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Εταιρείας «[email protected]».

2.02 Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την εκτέλεση όλων των ενεργειών που προβλέπονται στην παράγραφο 2.01 των Όρων. H εκτέλεση των ενεργειών αυτών συνεπάγεται (α) τη συμμετοχή του διαγωνιζόμενου στον Διαγωνισμό, (β) την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων και (γ) την συναίνεση του διαγωνιζόμενου για την ανακοίνωση προς την EL DECO όλων των σχετικών στοιχείων και πληροφοριών του (π.χ. ονοματεπώνυμο, email, Δημιουργία κλπ.).

2.03. Δεν επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία (1) Αίτηση Συμμετοχής, η δε Δημιουργία, όπως περιλαμβάνεται στα αποστελλόμενα ηλεκτρονικά αρχεία, μπορεί να αφορά σε ένα μόνο διακοσμητικό σύνολο – χωριό.

2.04. Έκαστος διαγωνιζόμενος υποχρεούται να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα (ή αντιστοίχως να αποφεύγει αντίθετες ενέργειες), ώστε να μην μεταφέρονται μέσω της Δημιουργίας του ιοί ή άλλο κακόβουλο λογισμικό και εν γένει να μην προσβάλλει με την Δημιουργία του οποιοδήποτε δικαίωμα ή έννομο συμφέρον τρίτου ή της Εταιρείας.

  1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 9η Δεκεμβρίου 2021 μέχρι και την 21η Δεκεμβρίου 2021 (ώρα 23:59). Αιτήσεις Συμμετοχής υποβαλλόμενες από τον διαγωνιζόμενο και παραλαμβανόμενες από την Εταιρεία πριν ή μετά την εν λόγω περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο (τεχνικό σφάλμα κλπ.) δεν παραλάβει την Αίτηση Συμμετοχής οποιουδήποτε διαγωνιζομένου εντός του ανωτέρω διαστήματος.

  1. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ

4.01. Η ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού γίνεται ύστερα από επιλογή σύμφωνα με τον παρόντα όρο.

4.02. Ο διαγωνισμός θα αναδείξει 2 νικητές: Έναν (1) Νικητή με την καλύτερη φωτογραφία της Δημιουργίας του και έναν (1) Νικητή με το καλύτερο βίντεο της Δημιουργίας του. Ο νικητής της καλύτερης φωτογραφίας θα αναδειχθεί σύμφωνα με το φωτογραφικό υλικό (επιτρέπονται λήψεις από όλες τις οπτικές γωνίες καθώς και υποσύνολα της Δημιουργίας) που έχει αποσταλεί από το διαγωνιζόμενο και ο νικητής του καλύτερου βίντεο θα αναδειχθεί σύμφωνα με το βίντεο που έχει αποσταλεί από το διαγωνιζόμενο. Καθίσταται δυνατόν, ο ίδιος διαγωνιζόμενος να αναδειχθεί και για την καλύτερη φωτογραφία και για το καλύτερο βίντεο.

4.02. Για την ανάδειξη των νικητών, συγκεντρώνονται οι Αιτήσεις Συμμετοχής, και εν συνεχεία συγκρίνονται και βαθμολογούνται οι υπ’ όψει Δημιουργίες με βάση την δημιουργικότητα, συνεκτικότητα, τη δυσκολία και λοιπά κριτήρια, κατά την κρίση και επιλογή της Εταιρείας.

4.03. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής των νικητών θα ανακοινωθεί στις 22 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 4.00 μ.μ.

4.04. Η EL DECO θα επικοινωνήσει με τους νικητές (ή / και τους επιλαχόντες κατά περίπτωση), με κάθε πρόσφορο μέσο (τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) εντός ευλόγου χρόνου από την ανάδειξη τους.

4.05. Οι Δημιουργίες των νικητών (ή / και των επιλαχόντων κατά περίπτωση) θα δημοσιευθούν με κάθε πρόσφορο κατά την κρίση της EL DECO μέσο (όπως π.χ. στη σελίδα που τηρεί η Εταιρεία στο facebook, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας κλπ.). Το ίδιο ισχύει, τηρουμένων των αναλογιών, για τις Δημιουργίες των λοιπών διαγωνιζομένων, σύμφωνα με τον όρο 6.03.

 

  1. ΕΠΑΘΛΟ – ΦΥΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

5.01. Το έπαθλο του νικητή της καλύτερης φωτογραφίας θα είναι το διακοσμητικό σκηνικό «ΠΑΤΙΝΑΖ LEMAX FATHER DAUGHTER DANCE» (Lemax Father Daughter Dance) και το «ZEPPELIN LEMAX DREADED» (Dreaded Zeppelin) της σειράς «LEMAX». Το έπαθλο του νικητή του καλύτερου βίντεο θα είναι το διακοσμητικό σκηνικό «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ LEMAX FRIENDLY FOREST CLOCKWORKS» (Lemax Friendly Forest Clockworks) και το «ZEPPELIN LEMAX DREADED» (Dreaded Zeppelin) της σειράς «LEMAX».

5.02. Τα παραπάνω Έπαθλα είναι προσωπικά, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε άλλα πρόσωπα ούτε μπορούν να πωληθούν ή να εξαργυρωθούν. Τα Έπαθλα δεν αντικαθίστανται με άλλα αντικείμενα. Σε περίπτωση άρνησης των νικητών να παραλάβουν τα Έπαθλα που τους αντιστοιχούν ή σε περίπτωση μη παραλαβής τους εντός του χρόνου που θα ορίσει η EL DECO, τα εν λόγω Έπαθλα θα προσφέρονται από την Εταιρεία στον εκάστοτε επιλαχόντα ή θα ακυρώνονται κατά την κρίση της Εταιρείας.

5.03. Κατά την ενημέρωση των νικητών (ή / και των επιλαχόντων κατά περίπτωση) για την ανάδειξή τους, σύμφωνα με τον Όρο 4.04, η Εταιρεία θα υποδείξει τον τρόπο παραλαβής των Επάθλων και θα ορίσει την προθεσμία παραλαβής τους.

5.04. Η EL DECO δικαιούται να εξακριβώσει με κάθε πρόσφορο μέσο και κατά την κρίση της την ταυτότητα του προσώπου που θα προσέλθει να παραλάβει το Έπαθλό του. Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι η EL DECO δικαιούται να ζητήσει την επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου, κατά την διακριτική της ευχέρεια, που να αποδεικνύει την ταυτότητα του προσώπου. Είναι δυνατή η παραλαβή του Επάθλου μέσω αντιπροσώπου, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες της EL DECO.

5.05. Καθ’ όλο τον χρόνο από την έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι την παραλαβή των Επάθλων, η EL DECO δικαιούται οποτεδήποτε να ελέγξει εάν ο εκάστοτε νικητής (ή / και ο εκάστοτε επιλαχών κατά περίπτωση) ή ο διαγωνιζόμενος πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό, σύμφωνα με τους Όρους. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι νικητής (ή / και επιλαχών κατά περίπτωση) ή διαγωνιζόμενος δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα δηλούμενα στην Αίτηση Συμμετοχής στοιχεία ήταν ψευδή ή ανακριβή, η EL DECO θα αποκλείει το συγκεκριμένο πρόσωπο από την διαδικασία, το δε τυχόν Έπαθλό θα ακυρώνεται.

5.06. Η EL DECO δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή / και αποθετική ζημία ή άλλου είδους βλάβη (σωματική, υγείας κλπ.) που πιθανόν προκληθεί εις βάρος ορισμένου νικητή, επιλαχόντα, οποιουδήποτε διαγωνιζομένου και οποιουδήποτε τρίτου προσώπου από το Έπαθλο ή / και την εν γένει συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, όπως επί παραδείγματι ατυχήματα κατά την χρήση ορισμένου Επάθλου (π.χ. ηλεκτροπληξία), ζημίες κατά την μεταφορά του Επάθλου κλπ. H EL DECO δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν δυσλειτουργία Επάθλου ή οποιοδήποτε άλλο ελάττωμα.

5.07. (α) Διευκρινίζεται ότι ως Έπαθλο νοείται το αναφερόμενο στην παρ. 5.01 των Όρων. Η επιλογή του Επάθλου εναπόκειται στην απόλυτη και ελεύθερη κρίση της EL DECO, μη δικαιουμένων των νικητών (ή κατά περίπτωση των επιλαχόντων) να προβάλουν οποιαδήποτε αντίρρηση.

(β) Διευκρινίζεται ότι η EL DECO δεν προσαρμόζει τα Έπαθλα στις ανάγκες / ιδιαιτερότητες του εκάστοτε νικητή (ή / και του επιλαχόντα κατά περίπτωση), ούτε καλύπτει τυχόν έξοδα του νικητή (ή / και του επιλαχόντα κατά περίπτωση) αναγκαία για την λήψη του Επάθλου από αυτόν.

(γ) Διευκρινίζεται ότι η EL DECO καθορίζει μονομερώς και κατά την απόλυτη κρίση της τα επιμέρους χαρακτηριστικά του Επάθλου ή τις λεπτομέρειές του χωρίς να δεσμεύεται από τους Όρους ή από οποιοδήποτε άλλο κείμενο.

  1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

6.01. Υπό την επιφύλαξη των οριζομένων κατωτέρω υπό 6.02, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα λάβει χώρα ως ακολούθως:

Με την συμμετοχή στον Διαγωνισμό, ο διαγωνιζόμενος συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του που αφορούν στα στοιχεία που συμπληρώνονται στην Αίτηση Συμμετοχής ή ανακοινώνονται συνεπεία αυτής, σύμφωνα με τον Όρο 2. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα θα αποθηκευθούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρεία (ως υπεύθυνο της επεξεργασίας) με αυτοματοποιημένες ή / και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και η εκτέλεση της υποκείμενης συμβατικής σχέσης από την συμμετοχή των διαγωνιζομένων στον Διαγωνισμό. Χωρίς την συγκεκριμένη επεξεργασία δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του Διαγωνιζομένου στον Διαγωνισμό.

6.02. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο επεξεργασία δεδομένων θα διενεργηθεί είτε από την EL DECO και ειδικότερα τα πρόσωπα του αρμοδίου τμήματος για την διενέργεια του Διαγωνισμού είτε από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο θα ανατεθεί τούτο υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες της EL DECO. Η επεξεργασία των δεδομένων θα λάβει χώρα τηρουμένων των εγγυήσεων του νόμου 2472/1997 για την «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και του υπ’ αρ. 2016/679 Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Έκαστος διαγωνιζόμενος, ως υποκείμενο των δεδομένων, έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτημα για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων του ή περιορισμό της επεξεργασίας, ή να αντιταχθεί στην επεξεργασία καθώς και να αιτηθεί την φορητότητα των δεδομένων του, υπό τους όρους της κείμενης νομοθεσίας. Επίσης, έκαστος διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή και να ασκήσει τα λοιπά δικαιώματα που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.

6.03. Ο νικητής (ή / και ο επιλαχών κατά περίπτωση), που παραλαμβάνει το Έπαθλό του, συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι η EL DECO θα δύναται οποτεδήποτε και με κάθε τρόπο και μέσο (π.χ. στο Διαδίκτυο, στα ΜΜΕ κλπ.) να λάβει και να δημοσιεύει ανακοινώσεις, φωτογραφίες, βίντεο κλπ. όπου θα εικονίζεται / εμφανίζεται αυτός ή τα στοιχεία του (π.χ. το ονοματεπώνυμό του ή άλλο στοιχείο) και θα αναπαράγεται ή θα αξιοποιείται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η Δημιουργία του. Τούτο δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση προσβολή της προσωπικότητας του νικητή (ή / και του επιλαχόντα κατά περίπτωση) και συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για την παραλαβή ή / και διατήρηση του Επάθλου του και συνέπεια της συμμετοχής του στον Διαγωνισμό. Εξυπακούεται ότι ο νικητής (ή / και ο επιλαχών κατά περίπτωση) δεν θα δικαιούται οιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης ή οποιασδήποτε άλλης παροχής για τις ανωτέρω αναφερόμενες ενέργειες καθώς και για οποιαδήποτε διαφημιστική εκμετάλλευση του Διαγωνισμού ή της Δημιουργίας από την EL DECO.

6.04. Τα προσωπικά δεδομένα των Διαγωνιζομένων και του νικητή θα διαγράφονται μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για την απόδειξη της νομότυπης διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Δεν θα διαγράφονται όμως τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που η Εταιρεία επεξεργάζεται νομίμως εκτός του πλαισίου του Διαγωνισμού, όπως π.χ. όταν ένας Διαγωνιζόμενος διατηρεί πρόσθετη συμβατική σχέση με την Εταιρεία ως πελάτης κ.ο.κ.

  1. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

7.01. Η EL DECO διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους Όρους, όπως ενδεικτικώς να μεταθέσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, να αλλάξει το προσφερόμενο Έπαθλο σύμφωνα με την κρίση της, καθώς και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό με κάθε πρόσφορο μέσον και χωρίς να φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου διαγωνιζόμενου ή μη.

7.02. Οι Όροι αναρτώνται στην ιστοσελίδα της EL DECO www.eldeco.gr.

7.03. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των διαγωνιζομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δαπάνες. Ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά η EL DECO.

7.04. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά της EL DECO ή της περιουσίας της, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της EL DECO ή και κατά περίπτωση των εταιρειών στις οποίες ανήκουν τα αντίστοιχα δικαιώματα των Επάθλων.

  1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ – ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

8.01. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων και την παραίτηση των διαγωνιζομένων από οποιοδήποτε δικαίωμα προσβολής τους για οποιονδήποτε λόγο.

8.02. Έκαστος Διαγωνιζόμενος συναινεί ρητά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Όρο 6 και τους λοιπούς Όρους του Διαγωνισμού.